Proceduras da permiss da fabrica

Nos uffizi da fabrica Als cussaglia gugent persunalmaing o al telefon in cas da proceduras da dumondas da fabrica o da dumondas in connex cul dret da fabrica.

Per progets da fabrica cun oblig da permiss esa d’inoltrar üna dumonda da fabrica a l’administraziun da fabrica. Formulars da dumondas da fabrica pon gnir retrats pro l’uffizi da fabrica o telechargiats al fanestrigl online.

In cas da progets da fabrica plü gronds, arcumandain nus als patruns da fabrica da contactar ad uras l’uffizi da fabrica. Dumondas da fabrica inoltradas vegnan examinadas formalmaing e materialmaing da l’uffizi da fabrica. Documentaziun chi manca po gnir dumandada supplementarmaing. La dumonda vain publichada i’ls organs da publicaziun ufficials dal cumün da Valsot ed exposta publicamaing dürant 20 dis. Persunas legitimadas al recuors pon inoltrar ün recuors motivà infra il termin d’exposiziun.

pro la secziun Uffizi da fabrica