Infuormaziuns davart il militar

Fats da militar e da protecziun civila

  • Oblig d‘annunzcha
  • Dumonda per spostar il servezzan militar
  • Ün eventual congedi a l‘ester

Oblig d‘annunzcha

Persunas cun oblig d’annunzcha pel militar han d’inoltrar a l’administraziun cumünala  il cudaschin da servezzan militar resp. da protecziun civila in cas d’arriv, partenza o müdada d’adressa infra il cumün.

Clomada

Dal placat da clomada per prestar servezzans da militar as poja tour invista illa chascha da publicaziuns sper la chasa cumünala a  Sedrun e pro la plazza cumünala a Rueras o suot il seguaint link :

Dumonda per spostar il servezzan militar

Dumondas per spostar cuors da repetiziun sun d’inoltrar in scrit a l’uffizi da militar e da protecziun civila, Steinbruchstrasse 18, 7001 Cuoira.

Congedi a l‘ester

Persunas cun oblig d’annunzcha pel militar chi van a l’ester han d’observar il seguaint:

Sogiuorns a l’ester fin a maximalmaing 12 mais

In quist cas nu douvran las persunas cun oblig d’annunzcha ingün congedi a l’ester e nun annunzchan lur partenza pro lur cumün da domicil. Ellas han d’observar il seguaint:

  • Ellas pisseran pel contact cun lur cumün da domicil, annunzchond l’adressa transitoria o incumbenzond a terzas persunas da mantgnair la colliaziun.
  • In cas ch’ün servezzan militar crouda i’l temp d’ün sogiuorn a l’ester, sto gnir inoltrada ad uras üna dumonda per spostar il servezzan militar.
  • Persunas cun oblig da tir inoltreschan eventualmaing üna dumonda per dispensaziun da l’oblig da tir.

Sogiuorn a l’ester sainz’interrupziun da passa 12 mais

  • Persunas cun oblig d’annunzcha chi van a l’ester per passa 12 mais sainz’interrupziun e chi annunzchan lur partenza da dret civil dal cumün douvran ün congedi a l‘ester.
  • La dumonda per ün congedi a l’ester es d’inoltrar ad uras – per regla 2 mais avant la partenza – a l’uffizi da militar e da protecziun civila.

Dumonda per congedi a l‘ester

pro la secziun Uffizi d'abitants